Strona główna

The Best Quality

0

Dodaj elementy do zamówienia

Dodaj
+48 89 646 13 23

Regulamin Konkursu Facebook


Regulamin konkursu

“Odkryj markę Road Ranger”

 

1. DEFINICJE


Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
1. Organizator oznacza MKT Car Technik Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 14-100 Ostróda NIP: 741-20-55-008, REGON: 280195914
2. Profil , Fanpage - oznacza profil publiczny marki „Odkryj markę Road Ranger” prowadzony przez Organizatora w Serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/RoadRangerPL
3. Konkurs - oznacza konkurs pod nazwą „Poznaj Road Ranger” przeprowadzany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
4. Uczestnik - użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
5. Laureat Konkursu - oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
6. Okres Trwania Konkursu - oznacza okres wskazany w Regulaminie, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe
7. Zadanie Konkursowe - oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.
8. Zgłoszenie Konkursowe - oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie go z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook Uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u stanowiących Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie Regulaminu.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu jest MKT Car Technik Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 14-100 Ostróda NIP: 741-20-55-008, REGON: 280195914, która jest Fundatorem Nagród w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Organizatora.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora ( www.roadranger.pl ) oraz w siedzibie Organizatora.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook na Profilu pod adresem www.facebook.com/RoadRangerPL

 

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage'a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.09.2019 r. o godz. 08:00 i trwa do dnia 14.10.2019 r. do godz. 23:59.
3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.


4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
    a. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
    b. jest osobą pełnoletnią;
    c. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook;
    d. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
    e. opublikowała osobiście w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem komentarzy pod Zadaniem Konkursowym;
    f. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


5. PRZEBIEG KONKURSU


1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu jednego Zgłoszenia Konkursowego.
2. Zgłoszenie Konkursowe polega udostępnieniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia przedstawiającego w najbardziej kreatywny sposób samochód typu pickup lub produkty marki RoadRanger, wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook należącego do Uczestnika
3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym).
4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.6. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę
9. Po zakończeniu Konkursu Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przedstawicieli Organizatora
10. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 21.10.2019 roku.
11. Informacja o wyłonionych Laureatach konkursu pojawi się oddzielnym wpisie na profilu, w którym zostaną wymienieni z Imienia i Nazwiska. Dodatkowo zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną przez przedstawiciela Organizatora.


6. NAGRODY


1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę: kurtkę z logo RoadRanger. Laureat Konkusu ma możliwość wybrania rozmiaru kurtki z aktualnie dostępnego zasobu Organizatora.


7. WYDANIE NAGRODY


1. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu doręczenia nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
3. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu przez Organizatora drogą pocztową. Możliwy będzie także odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.
4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.


8. PRAWA AUTORSKIE


1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a oraz strony internetowej zarządzanej przez Organizatora.
2. Z tytułu udzielonej licencji do Zgłoszeń Konkursowych, o którym mowa w pkt 8.1., Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.


9. DANE OSOBOWE


1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage'a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego.
2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook w postaci loginu Serwisu Facebook.


10. REKLAMACJE


1. Reklamacje rozpatruje przedstawiciel Organizatora
2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres socialmedia@roadranger.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
6. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.


11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.
2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook.
3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
4. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
5. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za
pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.


Załącznik do Regulaminu


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MKT Car Technik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie przy ul. Spokojnej 5, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000281243, numer telefonu: (089) 646 13 23 zwana dalej Administratorem.
2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okres wykonania zobowiązań konkursowych, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
    a. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
    b. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością wykonywania zobowiązań konkursowych